INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás – subjekty údajů – s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Lumark, s.r.o., IČO: 27 776 425, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 246453, kontaktní e-mailová adresa – personalni@lumark.eu (dále jen „Správce”), je agenturou práce a správcem osobních údajů a v souladu s čl. 12 GDPR informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí a o vašich právech.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit se o ní anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na Správce kdykoliv obrátit na e-mailové adrese personalni@lumark.eu kontaktní telefon: 777 044 33

Správce dává na vědomí, že při zpracování osobních údajů postupuje podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dále též v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají:

 • dodavatelů (fyzických osob), které využíváme k plnění zakázek pro své klienty,
 • uživatelů  internetových stránek www.LUMARK.eu (dále jen „stránky“),
 • představitelů obchodních partnerů a klientů,
 • osob, jejichž osobní údaje využíváme k marketingovým aktivitám

Správce uvádí, jak jej můžete kontaktovat ohledně opatření na ochranu soukromí a jak můžete uplatnit svá práva.

Rozsah zpracování osobních údajů – jaké údaje zpracováváme a jak je získáváme

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací; na našich akcích; prostřednictvím telefonu a faxu; při osobním jednání v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání; nebo v souvislosti s  interakcemi s našimi obchodními partnery a klienty. Můžeme shromažďovat vybrané osobní údaje v závislosti na povaze vztahu s Vámi, zejména (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • kontaktních informací (jako je jméno, poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo);
 • uživatelského jména a hesla, pokud se zaregistrujete na našich stránkách;
 • informací, které poskytnete o svých přátelích nebo jiných lidech, které byste chtěli, abychom kontaktovali, přičemž Správce v takovém případě předpokládá, že tyto osoby daly k této komunikaci předem souhlas; a
 • ostatních informací, které nám poskytnete, např. při průzkumech.

Jste-li dočasně přidělený zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání, ucházíte se o nějakou pozici nebo si vytvoříte účet, abyste se ucházel/a o nějakou pozici, můžeme shromažďovat vedle shora uvedeného následující kategorie osobních údajů (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • profesní historie a historie absolvovaného vzdělání;
 • jazykové dovednosti a jiné schopnosti související se zaměstnáním;
 • pohlaví;
 • informace obsažené ve Vašem životopise/ CV;
 • informace, které poskytnete ohledně Vašich kariérních zájmů, a jiné informace o Vaší kvalifikaci pro zaměstnání; a
 • informace o výši odměny,

a pokud je to právními předpisy dovoleno anebo přikázáno rovněž:

 • informace o Vašem zdravotním postižení a zdravotním stavu;
 • informace o trestní bezúhonnosti a jiné prověrky spolehlivosti;
 • informace o výsledcích testů na přítomnost alkoholu a/nebo vlivu omamných a psychotropních látkách.

Kromě toho můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete o jiných osobách, např. informace týkající se kontaktů v případě naléhavé situace.

Účel zpracování – k jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Správce využívá shromážděné údaje k následujícím účelům (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • vytvoření a spravování on-line účtů;
 • zpracování mezd;
 • řízení vztahů s našimi klienty a obchodními partnery;
 • zasílání propagačních materiálů, upozornění ohledně dostupných pozic a jiných sdělení;
 • informování o speciálních akcích, programech, nabídkách, anketách, konkurzech a průzkumu trhu a poskytování účasti v nich;
 • odpovědi na Vaše dotazy a požadavky;
 • provozování, hodnocení a zlepšování podnikatelské činnosti Správce;
 • vyřizování reklamací a uplatňování právních nároků Správce, resp. řešení obrany před právním nárokem uplatněným proti Správci; a
 • k dodržování a vymáhání platných zákonných požadavků a smluvních povinností.
 • Veškeré zpracování bude prováděno na základě odpovídajících právních důvodů, které zejména zahrnují:
 • Váš souhlas nebo výslovný souhlas, pokud to vyžadují platné právní předpisy (např. zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové aktivity či kontinuální zprostředkovávání zaměstnání);
 • plnění povinností vyplývajících pro Správce z platných právních předpisů (např. registrační povinnost zaměstnavatele, daňové povinnosti, povinnosti plynoucí z předpisů o sociálním a zdravotním pojištění, vedení účetnictví);plnění smluvních povinností ze smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou;
 • oprávněný zájem Správce údajů.
Ochrana osobních údajů

Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v této Informaci o zpracování osobních údajů a na dobu, která je potřebná pro účely, pro něž jsme je shromáždili. Různé právní předpisy mohou rovněž stanovit povinnosti, jež mohou vyžadovat, abychom různé údaje uchovávali po různá časová období.

Správce zavedl technická a fyzická a rovněž i administrativní opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup – zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, neboť se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, zpracovatele, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů popsaných v těchto Informacích o zpracování osobních údajů nebo v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet, jste-li uchazeč o zaměstnání, s klienty, kteří mohou mít k dispozici pracovní příležitosti nebo zájem o umístění našich uchazečů o zaměstnání, případně s jinými osobami, se kterými spolupracujeme, jako jsou externí poradci a překladatelé, abychom pro Vás našli zaměstnání či Vám pomohli zajistit vstup na pracovní trh v České republice.

Mimoto můžeme osobní údaje, které o Vás shromáždíme, zveřejnit (i) pokud je to od nás vyžadováno právními předpisy nebo zákonným postupem; (ii) orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úřadům na základě zákonné žádosti o zveřejnění; a (iii) pokud budeme mít za to, že zveřejnění je nezbytné či vhodné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo se skutečným podvodným či nezákonným jednáním. Rovněž si vyhrazujeme právo předat osobní údaje, které o Vás máme, v případě, že budeme prodávat nebo převádět celé naše podnikání nebo jeho část nebo všechna naše aktiva či jejich část (včetně případu reorganizace, zániku či likvidace).

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, můžeme předat i do zemí odlišných od země, v níž byly osobní údaje původně shromážděny. Země, do kterých bychom mohli předávat Vaše osobní údaje, které o vás shromáždíme, se budou nacházet v české republice, nebo v jiných zemích Evropské unie, nikoli však ve třetích zemích.

Doba zpracování osobních údajů

V našich systémech uchováváme shromážděné osobní údaje tak, aby byla umožněna Vaše identifikace nejvýše po dobu 3 roky, která je potřebná s ohledem na účel, ke kterému byly Vaše osobní údaje shromážděny nebo kvůli němuž jsou tyto údaje zpracovávány.

Tuto konkrétní dobu stanovíme s ohledem na:

 • nutnost uchovávat uložené shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb;
 • zabezpečení oprávněného zájmu správce údajů, jak je popsán výše;
 • existenci konkrétních právních či smluvních povinností, které zpracování a související uchování činí na konkrétní časové období nezbytným.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na informace týkající se zpracování osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese personalni@lumark.eu

Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů je základním právem v souvislosti s ochranou osobních údajů. Znamená to, že máte právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce vašich osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále máte právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je na poskytování osobních údajů dán zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že můžete požadovat, aby vaše osobní údaje, které jste správci poskytl, byly předány jinému správci dle vašeho požadavku. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li takovému požadavku bránit zákonná či jiná překážka.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu je zde pro případ, že se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, v takovém případě máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, který má působnost dozorového orgánu. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Vždy, když je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Je-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, je založen na principu dobrovolnosti. To také znamená, že udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. V případě, že si již nepřejete, aby Vaše údaje byly Správcem nadále zpracovávány za účelem uvedeným v písemném souhlasu, Správce takové rozhodnutí plně respektuje.

Náležitosti odvolání souhlasu – co má odvolání souhlasu obsahovat:

 • kdo odvolání podává – jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště,
 • výslovně uvést, že si již nepřejete, aby Vaše osobní údaje poskytnuté pro dané účely byly nadále zpracovávány,
 • vlastnoruční podpis, pokud je odvolání souhlasu posláno písemně poštou, v případě, že je odvolání souhlasu odesláno prostřednictvím e-mailu, tak odvolání souhlasu odeslat právě z té e-mailové adresy, kterou jste uvedli v souhlasu, aby byla zřejmá identifikace odvolávajícího zákazníka.

Způsoby odvolání souhlasu:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné Správci poslat písemně na e-mailovou adresu plzen@markmont.eu, v takovém případě je nutné odvolání souhlasu odeslat z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v uděleném souhlasu. Odvolání souhlasu je dále možné také písemně dopisem na adresu Správce.

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu plzen@markmont.eu Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme výše. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.markmont.eu Toto znění je účinné od 25.5.2018 Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů.