Pred použitím internetovej stránky www.lumark.eu si prečítajte nasledovné podmienky jej používania. Upozorňujeme, že spoločnosť Lumark, s.r.o. • Bořivojova 878/35 • Žižkov (Praha 3) • 130 00 Praha • IČO: 27 776 425 • DIČ (DPH): CZ27776425, si vyhradzuje právo na všetky aktualizácie tejto internetovej stránky a podmienok jej používania, preto je vo vlastnom záujme používateľa oboznamovať sa s aktuálnymi informáciami a doplneniami. Používaním tejto internetovej stránky sa zaväzujete dodržiavať vždy aktuálne podmienky používania internetovej stránky. V prípade, ak by akákoľvek zmena v podmienkach bola pre používateľa neprijateľná, ukončite používanie internetovej stránky.

Cieľom tejto internetovej stránky je poskytnúť používateľom informácie o službách, ktoré naša spoločnosť prevádzkuje, ako aj poskytnúť prístup k informáciám o našej spoločnosti. Pre potreby bezpečnosti používateľov internetovej stránky www.lumark.eu, sú definované tieto Podmienky používania.

Vyhlásenie o autorských právach:

Všetky informácie, materiály, ich organizácia a dizajn, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke www.lumark.eu, podliehajú ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Informácie uverejnené na internetovej stránke sú použiteľné výhradne pre nekomerčné účely. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, verejne rozširovať a prezentovať alebo iným spôsobom obchodne, či marketingovo využívať informácie, materiály, prípadne ich časti získané z tejto internetovej stránky. Za ich neoprávnené použitie sa pokladá aj ich umiestnenie alebo iné využitie na ďalších webových lokalitách a počítačových sieťach. Ak používateľ stránky šíri údaje v tlačenej forme, hoci aj pre osobné, nekomerčné účely, je nevyhnutné, aby predmetný materiál obsahoval upozornenie o autorských právach spoločnosti. Obchodná spoločnosť Lumark, s.r.o., vystupujúca ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje právo rozhodovať o využívaní a šírení všetkých údajov uverejnených na internetovej stránke spoločnosti.

Za odkazy použité na internetovej stránke nenesie spoločnosť Lumark, s.r.o.  žiadnu zodpovednosť. Ak prostredníctvom odkazu používateľ otvorí inú prepojenú internetovú stránku, ktorá bude vyžadovať jeho osobné údaje, zodpovednosť za všetky poskytnuté údaje nesie používateľ, podľa podmienok danej internetovej stránky.

Uverejnené materiály na internetovej stránke spoločnosti sú poskytované bez záruk akéhokoľvek druhu. Naša spoločnosť vykonáva pravidelné zmeny v rámci poskytnutia čo najaktuálnejších produktov. Spoločnosť Lumark, s.r.o.  nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by vznikla používateľovi v súvislosti s uvedenými zmenami.

Všetky použité aplikácie sú v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Spoločnosť Lumark, s.r.o. si vyhradzuje právo na vykonanie zmien tejto internetovej stránky.